DEVA DAYANIŞMA VE EĞİTİM VAKFI
BURS YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

MADDE 1 – Deva Dayanışma ve Eğitim Vakfı Kurucu iradesi doğrultusunda, her alanda öğrenim gören öğrencilerin başarılarına ve gelişimlerine katkı sağlayacak burs yardımlarının ilke ve esaslarını belirleyerek, vakıf kaynaklarının mümkün olduğu nispette ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılması,  bu yönetmeliğin amacını teşkil eder.

KAPSAM

MADDE 2 – Bu yönetmelik,

 1. Ailesi maddi imkansızlıklar içerisinde olan, ancak okuma arzusu güçlü ve başarılı ilköğretim öğrencilerine ders araç-gereçleri, giyim-kuşam, iaşe ve diğer ayni yardımlar ile dönemsel veya aylık olarak verilecek nakdi yardımları,
 2. Ailesi maddi imkansızlıklar içerisinde olan, ancak okuma arzusu güçlü ve başarılı her derece ve alanda ortaöğretim öğrencilerine ders araç-gereçleri, giyim-kuşam, iaşe ve diğer ayni yardımlar ile dönemsel veya aylık olarak verilecek nakdi yardımları,
 3. Ailesi veya kendisi maddi imkansızlık içerisinde olan veya diğerlerini de başarıya teşvik amacıyla mali durumuna bakılmaksızın üstün başarı gösteren yükseköğretim öğrencilerine dönemsel veya aylık olarak verilecek nakdi yardımları,
 4. Ekonomik, teknolojik, biyolojik, sağlık, sosyal, hukuk ve diğer tüm bilimsel alanlarda Ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacağı inancını ilköğretimden itibaren gösterdiği başarılarla ortaya koyan ve  başarı ile yurt içinde veya dışında yüksek lisans ve doktora yapma hakkını elde eden  yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilecek dönemsel veya aylık nakdi yardımları kapsar.

Yüksek lisans ve doktora bursları, yüksek lisans ve doktora programına ilişkin eğitim ücretlerini kapsamaz. Ancak, Yönetim Kurulu, önemli gördüğü yüksek lisans veya doktora programına ilişkin eğitim ücreti taleplerini, genele şamil olmadan, münhasır olarak kabul edebilir.                                                      

DAYANAK

MADDE 3 – Bu yönetmelik, Vakıf Senedi 3.Maddesi ile 9 ve 10.Maddeleri ilgili  hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI

MADDE 4 – Burs verilecek öğrenci sayısı ile öğrenim alanlarına göre verilecek burs miktarı, Vakfın bütçe imkanları ve dışarıdan sağlanan kaynaklar ölçüsünde,  her eğitim-öğretim dönemi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

BURS BAŞVURU ZAMANI

MADDE 5 – Burs başvuru zaman ve süresi ile burs verilecek öğretim seviyelerde ve öğrenci sayısı, Vakfın web sayfasında veya ulusal yayın yapan gazetelerde veya Vakfın o yıl için burs vermeyi uygun gördüğü seviyelerde öğretim yapan okullara göndereceği yazılar  ile  başvuru şartları ve diğer bilgiler ilan edilir.

BURS BAŞVURULARI

MADDE 6 – Burs başvuruları;

 1. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri burs başvuruları, burs başvuru formu ile öğrencilerin velileri tarafından yapılır.
 2. Yükseköğretim öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri burs başvuruları, burs başvuru formu ile bizzat kendileri tarafından yapılır.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

MADDE 7 – Burs başvurusunda bulunanlar, aşağıda istenen belgeleri vermek zorundadırlar.

İstenen belgeler;

 1. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri burs başvuruları için;
  • Burs Başvuru formu (istenen bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır.).
  • Öğrenci belgesi.
  • Talepte bulunan velinin nüfus cüzdan fotokopisi.
  • Burs ilanında Vakıf tarafından istenen banka hesap numarası.
 2. Yükseköğretim öğrencileri burs başvuruları için;
  • Burs Başvuru formu istenen bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır.).
  • Öğrenci belgesi.
  • Önceki yıla ait transkript (yeni başlayanlar için üniversite giriş puanını gösterir belge)
  • İki adet fotoğraf.
  • Nüfus Cüzdanı sureti.
  • Burs ilanında Vakıf tarafından istenen banka hesap numarası.
 3. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri burs başvuruları için;
  • Burs başvuru formu (istenen bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır.).
  • Yüksek lisans veya doktora programına kabul edildiğini gösteren belge.
  • Türkiye’de veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan iyi bir derece ve/veya dikkat çekici bir proje ile mezun olduğunu gösterir belge.
  • İki adet fotoğraf.
  • Nüfus Cüzdanı sureti.
  • Sabıkasızlık belgesi.

BURS BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUCUN BİLDİRİLMESİ

MADDE 8 – Burs başvuruları, Vakfın amacı ile bu yönetmelik ilke ve esaslarının yanı sıra, dönemi burs bütçesi çerçevesinde, vakıf yönetimince oluşturulacak “Burs Başvuruları değerlendirme komisyonu” tarafından değerlendirilerek, o yılki burs kontenjanının iki misli sayıda öğrenci başvurusu Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu da,  Vakfın amacı ile bu yönetmelik ilke ve esasları çerçevesinde yaptığı değerlendirmeler sonucu burs verilecek öğrencileri belirleyen nihai kararını alır.

Burs verilmesi uygun görülenlerin adreslerine posta veya varsa e-posta adresleri kanalıyla bildirim yapılır. Burs talebi uygun görülmeyenlere ise, varsa sadece e-posta adreslerine bildirim yapılır.

BURSUN KESİLMESİ

MADDE 9 – Burs verilen öğrencinin;

 • Normal okul veya öğrenim programı süresi sonunda,
 • İstenen belgeleri göndermeyenlere yapılan bir ihtar sonrasında da göndermemeleri halinde,
 • Olağanüstü haller (uzun süreli hastalık, afet, öğrenimini etkileyecek derecede özel bir durum ve sair gibi haller hariç) dışında, kendi ihmali ile sınıf tekrarı yapanların,
 • Genel ahlak ve adaba aykırı davranışta bulunanlar ile  yüz kızartıcı bir suça bulaşanların, öğrenildiği andan itibaren,

Bursları kesilerek, ödemelere son verilir.

BURS FONU

MADDE 10 – Deva Dayanışma Ve Eğitim Vakfı kaynakları dışında, kişi ve kuruluşlardan gelecek bağış ve şartlar doğrultusunda, kişi ve kuruluşlar adına Vakfımız kanalıyla burs verilebilir. Dışarıdan gelecek şartlı bağışlar, şartı doğrultusunda, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrencilere ulaştırılır. Ancak,  vakıf Senedi amaçları ile bu yönetmelik ilke ve esaslarına aykırı şartlar içeren burs fonu bağışları kabul edilmez.

DİĞER HUSUSLAR

MADDE 11 – Yönetim Kurulu, bütçe imkanları ölçüsünde ayırdığı burs fonu miktarı ile mevcut burslu öğrenci sayısı ve bu öğrencilerin burs süresini de değerlendirerek, bir veya daha fazla eğitim-öğretim dönemi için, yeni burs başvuru ilanı yapmayabilir, ilan yapıldığı halde yapılan başvuruları kabul etmeyebilir.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

MADDE 12 – Bu yönetmelik, Mütevelli Heyetin onayı ile yürürlüğe girer ve Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.